Neem vrijblijvend contact op indien u vragen heeft via: mail: info@ninavandenbogaard.nl of bel/app naar 06-238 555 02

of via bovenstaand formulier. 

= = = = = = = = = 

Algemene voorwaarden

Nina van den Bogaard Training & Coaching is een éénmanszaak en wordt vertegenwoordigd door Mevr. N. Van den Bogaard

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Nina betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van (online) cursussen, trainingen, coaching en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Nina.

Bij deelname aan een (online) coach sessie, cursus, lezing, workshop of ander evenement verklaart de deelnemer/klant met onderstaande voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden zijn altijd beschikbaar op de website. Nina van den Bogaard Training & Coaching gaat ervan uit dat elke deelnemer deze heeft gelezen en heeft goedgekeurd. Heb je naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op.

Betaling

Betaling voor sessies vindt plaats in contanten dan wel door het voldoen van het verschuldigde bedrag via een betaalverzoek op de dag zelf, via I-Deal in de webshop en bedrijven kunnen voldoen binnen 7 dagen na dagtekening via een factuur. Workshop/cursus deelname kosten dienen uiterlijk 2 weken van tevoren overgemaakt te worden op een door Nina van den Bogaard Training & Coaching aangegeven rekeningnummer, via I-Deal via de webshop of via een betaalverzoek. Prijzen op deze website zijn vrijgesteld van BTW en exclusief reiskosten, typefouten voorbehouden.

Tariefwijzigingen voorbehouden. Prijswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren kenbaar gemaakt.

De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. Indien de werkgever betaalt, dan dient dit voor aanvang van de training of coaching per mail te worden doorgegeven. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur vermeld wordt. Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/opdrachtgever vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer/opdrachtgever. De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn/haar werkgever vanaf het moment dat de aanmeldingsmail verstuurd is aan Nina. Indien het bedrijf c.q. de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.

Annulering

Gemaakte privé coach sessies kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd door de deelnemer of diens vertegenwoordiger. Bij overschrijding van deze termijn, wordt 50% van het tarief van de sessie in rekening gebracht, ook als er sprake is van overmacht. In geval van bevallen of overlijden van bloed- of aanverwanten, bestaat gelegenheid tot 1 uur voor de behandeling kosteloos te annuleren. In geval van bedrog of misleiding worden de kosten alsnog in rekening gebracht. Bij het vergeten van de afspraak wordt ook 50% van het tarief van de sessie in rekening gebracht.

In geval van annulering van een workshop, cursus of lezing berekend Nina van den Bogaard Training & Coaching tot 3 weken voor aanvang 35% van het geldende tarief door, tot 1 week voor aanvang 70% door en binnen 1 week voor aanvang 100% door. Wanneer een deelnemer na betaling tijdens een 5- of 10 weekse cursus Mind-Walk of Mind-Flow één of meerdere sessies niet kan bijwonen, kan het lestarief niet (deels) worden geretourneerd, tenzij schriftelijk afgesproken met Nina van den Bogaard Training & Coaching. 

Natuurlijk is het altijd mogelijk om een vervanger aan te melden voor de geplande (online) les/workshop/cursus. Het kan voorkomen dat Nina van den Bogaard Training & Coaching niet in staat is om een geplande afspraak na te komen. Nina van den Bogaard Training & Coaching behoudt zich het recht voor om een sessie, cursus en/of workshop te annuleren bij onvoldoende deelname, ziekte of overmacht. Een nieuwe datum wordt in overleg vastgesteld, er vindt geen retournering van het reeds betaalde inschrijfgeld plaats.

Indien er reeds deelnemersgerichte specifieke voorbereidingsactiviteiten zijn getroffen door Nina, worden de reeds verrichte activiteiten of gemaakte kosten in rekening gebracht met een maximaal tarief van 25% van de totaalsom.

Annulering van een inschrijving voordat het trainingstraject is begonnen dient te geschieden door middel van een mail of telefonisch. Het trainingstraject vangt aan bij de eerste datum. Na aanvang van het trainingstraject of bij tussentijdse beëindiging heeft de deelnemer geen recht op terugbetaling.

Opschorting, ontbinding en beëindiging

Nina heeft het recht deelname van de deelnemer dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer/opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. Restitutie van een gedeelte van het trainingstarief vindt alleen plaats wanneer een tussentijdse beëindiging van de training het gevolg is van een ernstige ziekte of andere zeer ernstige calamiteit. Nina kan een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. De correspondentie hierover dient aangetekend te geschieden.

Aansprakelijkheid

Deelname aan een sessie, cursus of workshop is geheel voor eigen risico. Nina van den Bogaard Training & Coaching is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade die optreden voor, na of tijdens (online) sessies, lezingen of workshops.

Nina van den Bogaard Training & Coaching aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel voortvloeiend uit (online) sessies, workshops, lezingen en cursussen, evenals uit lesmateriaal, presentaties en e-books.

Personen dienen WA-verzekerd te zijn.

Nina van den Bogaard verplicht zich de trainingen naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Indien de training namens Nina of door derden wordt verzorgd, aanvaart Nina slechts aansprakelijkheid voor het handelen en/of nalaten van die derde tijdens de training zelf. De eventuele aansprakelijkheid van Nina is per gebeurtenis steeds beperkt tot ten hoogste het door opdrachtgever/deelnemer aan Nina verschuldigde bedrag, waarbij een reeks aan gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen twee weken na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. Nina van den Bogaard aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de gekregen informatie, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Nina.

Betrouwbaarheid en verantwoording

Deze website is Nina van den Bogaard Training & Coaching. Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld, kan dit materiaal informatie bevatten die incorrect en/of incompleet is. Nina van den Bogaard Training & Coaching is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Nina van den Bogaard Training & Coaching behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein) in deze website brengen u naar sites van derden, waarbij Nina van den Bogaard Training & Coaching niet aansprakelijk is voor de daar aangeboden informatie.

Nina levert wat op de website bij de trainingsgegevens op het moment van inschrijven staat vermeld. Om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Nina zich het recht de trainingsprogramma's tussentijds te wijzigen.

Copyrights

Op de inhoud van deze site rusten eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze site aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Nina van den Bogaard Training & Coaching.

Op de inhoud van lesmateriaal, cursussen, presentaties en e-books rusten eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u in het lesmateriaal, cursussen, presentaties en e-books aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Nina van den Bogaard Training & Coaching.

Aan de inhoud van lesmateriaal, cursussen, presentaties en e-books kunnen geen rechten worden ontleend. 

Weigeren van deelname

Nina behoudt zich het recht voor cliënten te weigeren en zal indien zulks het geval is, de reden opgeven. Nina behandelt geen deelnemers die onder invloed staan van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen (met uitzondering van middelen op arts receptuur). Indien de deelnemers bij aanvang van een sessie, cursus, workshop of training onder invloed blijken te zijn van bovengenoemde middelen, vervalt de sessie en worden de kosten volledig in rekening gebracht.

Registratie

Nina registreert de NAW-gegevens van cliënten/deelnemers in een automatisch dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 7 (zeven) jaren bewaart, waarna zij vernietigd worden.

Klachtenprocedure

Nina doet haar uiterste inspanning om de kwaliteit van haar trainingen, (online) cursussen, e-books en coaching sessies te waarborgen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer desondanks ten aanzien van de kwaliteit opmerkingen hebben, dan kan deze zich schriftelijk richten tot Nina van den Bogaard Training & Coaching.